Ta về Ta tắm ao ta – Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.

“Ta về ta tắm ao ta”. Nhưng ao ta ở đâu? Hình dạng thế nào? Tên gọi là chi? Hơn ở chỗ nào? Thưa ao ta ở xứ Nghệ, hình nó tròn vuông, Tên nó là hồ Động Đình

Hồ là ao – Đình là nhà

Động Đình hồ là “Ao nhà vẫn hơn”, còn hơn là hơn ở chỗ –  hồ tròn bao lấy nhà vuông. Nhà vuông hay chữ nhật cũng có bốn góc đều chỉ nghĩa tứ tượng

Tứ tượng là đầu mối cho hiện tượng, cho mỗi biến cố, nên chỉ thị phần hành, mà hành khải vương để đối đáp với phần biết phải tròn như câu ngạn ngữ Việt Nho nói “tri dục viên nhi hành dục phương, chữ hán”

*Tứ tượng hiểu theo nghĩa này thì tương đương với khái niệm DẤU HIỆU CHỚM NỞ (chaos theory)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s