Giới thiệu về cuốn 5. Chữ Thời

Manh mối để ta biết cuốn 5 nói về cái gì có trong phần mà Kim Định viết về Bộ Sách Dân Tộc. Khi mà ông viết về cuốn sách Kinh Ước

“… 2. Kinh Ước :Được đặt sau Kinh Hùng để lược đồ hóa những nét đặc trưng của văn hóa Đông Nam là nét song trùng hay là lưỡng hợp tính (dual unit) hoặc là lưỡng nhất tính như chúng tôi đã dùng trong quyển Chữ Thời. Gọi bằng tên gì cũng được, miễn nó giúp cho nhận ra đó là nét đặc trưng của Đông Nam Á, mà dẫn đầu là Lạc Việt đã hội nhập nét đó dưới tên đầy thi vị là “Tiên Rồng”, sau này nho kêu là âm dương làm nên Kinh Dịch. Và đó là nền tảng của văn hóa Việt nho.

Nét đặc trưng đó quý giá vô biên vì hễ nền văn hóa nào có nó là đi vào thế biến dịch, khác với những nền văn hóa nằm trong thế im lìm: mà im lìm là đổ vỡ trước khoa học vi thể đang khám phá thấy mọi sự đều biến dịch. Với nét song trùng lưỡng hợp, văn hóa Việt nho đi vào thời mới một cách thanh thản như một nhân chủ đầy tự do chọn lựa (khác với con người dưới ách định mệnh của Hy Lạp một chiều) vì đã thấy mở ra trước mắt mãi từ đợt căn cơ có sẵn hai đường, cũng được gọi là vòng trong vòng ngoài, nên con người vẫn ở thể lưỡng hành tức đi trên cả hai đường của tiểu ngã lẫn đại ngã.

Huyền thoại nói Hùng Vương có “sách ước” thì chính là chỉ Kinh Dịch vì sách ước không có chữ. Vậy chính đó là Kinh Dịch ở thời không chữ (chữ hiện nay trong Kinh Dịch thêm vào sau nên kêu là Hệ từ: lời buộc vào sau). Trong quyển Dịch Kinh Linh Thể chúng tôi có nói đến nguồn gốc Việt của Kinh Dịch”

Nói tóm lai, sách Kinh ước nếu có thì nó  phải có liên hệ với sách Kinh Dịch, theo Kim Định. Điều này thế hệ kế tiếp như chúng ta cần khảo cứu rõ ràng. Và điều ắt hẳn cần xem xét đó là nét đặt trưng kia trong cuốn thư 5 tới đây…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s